Styrelsen

Staffan Hanstorp

Staffan Hanstorp
Styrelseordförande och ordförande i ersättningsutskottet

Född 1957.
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan.
Erfarenhet: Verksam i Addnode Group koncernen sedan 2004 och har varit VD och koncernchef sedan 2007. Staffan Hanstorp har över 30 års erfarenhet som sälj-, marknadschef och VD inom IT-sektorn. Grundade Technia 1994 som Addnode Group förvärvade 2004. 
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Byggnadsfirman Viktor Hansson AB och IT & Telekomföretagen inom Almega samt styrelseledamot i Svenskt Näringsliv. 
Aktieinnehav i Addnode Group: Staffan Hanstorp äger 50 procent av bolaget Aretro Capital Group AB som innehar 625 332 A-aktier och 1 654 624 B-aktier. Dessutom äger Staffan privat 3 973 B-aktier.

Staffan Hanstorp har av valberedningen ansetts oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget1 men inte ansetts oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Johanna Frelin

Johanna Frelin
Styrelseledamot

Född 1969.
Utbildning: BA Luther College, USA, MBA Handelshögskolan Stockholm.
Erfarenhet: Mångårig erfarenhet som chef på Sveriges Television, VD Hyper Island. Numera VD i Tengbomgruppen.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i SNS och Springtime.
Aktieinnehav i Addnode Group: Johanna Frelin äger inga aktier i Addnode Group.

Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Sigrun Hjelmquist

Sigrun Hjelmquist
Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Täby, född 1956. 
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör och teknologie licentiat i teknisk fysik från KTH. Verksam inom Ericsson-koncernen 1979–2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Investment manager på BrainHeart Capital 2000–2005. Sigrun är idag executive partner på Facesso AB.
Pågående uppdrag: Ledamot av styrelserna i Edgeware AB, Clavister AB, Ragnsellsföretagen AB, Eolus Vind AB
Aktieinnehav i Addnode Group: 1 000 B-aktier. Make äger 1 000 B-aktier.

Jan Andersson

Jan Andersson
Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet 

Viken, född 1959.  
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör medinriktning datateknik. Är en av grundarna till Readsoft och var dess VD mellan åren 1991 och 2011.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i MilDef AB och Fast2 AB samt styrelseledamot i bland annat Olivetree AB, TimeZynk AB och Bioactive Polymeers AB.
Aktieinnehav i Addnode Group: 15 000 B-aktier.

Kristofer Arwin

Kristofer Arwin
Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Sollentuna, född 1970.  
Utbildning och erfarenhet: Kandidatexamen från Ekonomlinjen med inriktning mot finansiering från Stockholms Universitet. Medgrundare till TestFreaks, som levererar produktbetyg och recensionslösningar till e-handlare på tio internationella marknader. CEO för TestFreaks 2006–2013 och sedan 2013 styrelseordförandei TestFreaks. 1999 grundade han prisjämförelseföretaget Pricerunner och var bolagets VD fram till 2005, då bolaget såldes till Nasdaq-företaget Value Click.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i noterade bolaget Unibet Group plc sedan 2008 och Alertsec AB sedan 2007.
Aktieinnehav i Addnode Group: 2 180 B-aktier.

Dick Hasselström

Dick Hasselström
Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet

Stockholm, född 1949.
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör ochekonomie doktor. En av Decernos grundare och dess VD 1984–2003. VD för Decernogruppen 2004–2010.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i Z-City AB samt styrelseledamot i Vidinova AB och Verg AB.
Aktieinnehav i Addnode Group: Via bolaget Vidinova AB 361 667 A-aktier och 1 484 783 B-aktier. Privat innehav 635 381 B-aktier.

Thord Wilkne

Thord Wilkne
Styrelseledamot

Stockholm, född 1943.
Utbildning och erfarenhet: Gymnasieekonom. En av WM-datas grundare och dess VD 1970–1997 och styrelseordförande 1998–2004.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i bland annat Rejlers AB och Temagruppen Sverige AB.
Aktieinnehav i Addnode Group: 400 000B-aktier. Maka äger 35 000 B-aktier.

 

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att förvalta koncernens verksamhet på ett långsiktigt och värdeskapande sätt så att aktieägarnas intresse tillgodoses på bästa möjliga vis. I arbetet ingår att fastställa riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället, övergripande mål och strategier samt att årligen utvärdera den verkställande direktören.

Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i svensk aktiebolagslag, årsredovisningslagen, NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter och Svensk Kod För Bolagsstyrning (Koden), liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.