Internationell expansion och hög tillväxt

Addnode Group tog under året ett stort steg ut på en internationell marknad. Vi genomförde vårt största förvärv någonsin och blev en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation. Vi hade en stark tillväxt på 19 procent och ökade våra återkommande intäkter till 49 procent av nettoomsättningen. 2015 är ett år att vara nöjd med!

Hur sammanfattar du 2015?
2015 var ännu ett tillväxtår där vi ökade nettoomsättningen med 19 procent. Vi genomförde koncernens hittills största förvärv och expanderade vidare internationellt genom köpet av tyska Transcat PLM. Sammantaget är jag nöjd med koncernens utveckling under det gångna året, med en allt högre andel återkommande intäkter och ett stabilt EBITA-resultat om 168 MSEK. Vi har en bred kundstruktur och god riskspridning, där inget enskilt segment eller enskild bransch står för mer än tio procent av vår omsättning.Hur har affärsområdena Product Lifecycle Management och Design Management utvecklats under året? 

 Genom förvärvet av tyska Transcat PLM har vi nu positionerat oss som en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation. Marknaden innefattar både kunder från traditionella branscher som fordons- och tillverkningsindustrin och life science samt nya kundgrupper inom tjänstesektorn och detaljhandeln. I det nya sammanslagna bolaget TechniaTranscat har vi redan skapat många nya intressanta affärsmöjligheter. Transcat PLM har redan under de sex första månaderna i koncernen bidragit starkt till resultatutvecklingen och det finns stor potential att korsbefrukta erbjudandet med systerbolaget Technia.Inom affärsområdet Design Management är vi en marknadsledande leverantör i Norden och Storbritannien av programvaror och tjänster för design och konstruktion. Affärsområdet har under året varit exponerat mot flera hårt utsatta marknader och har trots det ökat nettoomsättningen.En förändring av affärsmodellen för Autodeskprodukter i dotterbolaget Cad-Q* innebär att en stor del av licensförsäljningen övergår till en modell där kunden, i stället föratt köpa, abonnerar på licenserna. Detta ger initialt en påverkan på resultatet, men över tid kommer det att öka våra återkommande intäkter och förutsägbarheten för vår intjäning.

 Hur har affärsområdema Process Management och Content Management utvecklats under 2015?
Vi har i Process Management vunnit flera viktiga upphandlingar och byggt vidare på vårt erbjudande till den offentliga sektorn i Sverige och Norge. Den offentliga sektorn genomgår en intressant transformation och vi är med som en drivande faktor för att förenkla och digitalisera dialogen mellan kommuner, myndigheter och invånare.Vi har påbörjat en konsolidering av affärsområdets produktportfölj för att stärka kundnyttan och säkerställa att vi stödjer våra kunders behov av innovativa verksamhetssystem.I affärsområdet Content Management har vi både utvecklat och renodlat kunderbjudandet samt arbetat vidare med intern effektivisering. Arbetet börjar ge resultat och vi har förbättrat lönsamheten väsentligt, även om det är från låga nivåer.

Inom koncernen har vi mångårig erfarenhet av att utveckla erbjudanden via förvärv av kompletterande verksamheter. Vi utvärderar kontinuerligt förvärvskandidater som kan utöka eller stärka våra programvaror och tjänster på nya och befintliga marknader.

Hur ser du på utvecklingen under 2016?

 Vi har nu positionerat oss på den europeiska marknaden med ett internationellt erbjudande inom systemområdet för design och konstruktion samt produktdatainformation och vi står starka på den svenska och norska marknaden för system som kan hantera större mängder information till offentlig sektor.Flera av våra dotterbolag har tillsammans med ett systerbolag ett starkare erbjudande än vart och ett för sig. Där det finns tydliga affärsmässiga synergier gör vi sammanslagningar av bolagen. Exempel på detta är bildandet av TechniaTranscat i affärsområdet PLM, samgåendet av Tekis och Cartesia i affärsområdet Process Management och namnbytet av Cad-Q till Symetri i affärsområdet Design Management.Vi har starka erbjudanden inom samtliga affärsområden, ett gediget branschkunnande och en hög leveranssäkerhet. Tillsammans med våra kunder kommer vi under 2016fortsätta att förenkla och förbättra vardagen för över en halv miljon ingenjörer och tjänstemän världen över, utan att tumma på kvaliteten.