Bolagsstyrning

Valberedningen

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och om aktuellt val av revisorer samt förslag till regler för valberedningen inför nästa årsstämma. Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.

I enlighet med beslut på Addnode Groups årsstämma den 6 maj 2015 meddelas härmed de tre största aktieägarnas representanter samt en representant för de institutionella ägarna och en för de mindre aktieägarna, vilka tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

– Vidinova AB, representerat av Wilhelm Arnör. Valberedningens ordförande som representant för den röstmässigt största ägaren.
– Aretro Capital AB, representerat av Jonas Gejer.
– Swedbank Robur Fonder, representerat av Håkan Berg.
– PSG Capital, representerat av Richard Hellekant, som representant för de institutionella ägarna.
– Charlotta Karlander, representant för de mindre aktieägarna.
– Sigrun Hjelmquist, styrelsens ordförande.

Nästa ordinarie årsstämma kommer att hållas den 4 maj 2017.

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombedes att kontakta:
Wilhelm Arnör, valberedningens ordförande
Tel: +46 705 630 751

Addnode Groups valberedning