Bolagsstyrning

Aktiesparprogram

Årsstämman den 4 maj 2011 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett aktiesparprogram för samtliga medarbetare inom Addnodekoncernen. Det finns sedan tidigare inte några aktierelaterade incitamentsprogram inom koncernen.

Aktiesparprogrammet innebär i korthet att anställda som deltar i programmet, förutsatt en egen investering i Addnode-aktier, i augusti 2014 vederlagsfritt kan tilldelas B-aktier i Addnode, dels s.k. matchningsaktier och dels s.k. prestationsaktier.

För att deltagarna skall vara berättigade att erhålla matchningsaktier krävs att anställningen inom koncernen och att investeringen i Addnode-aktier bestått fram till tilldelningen av aktier. Tilldelning av prestationsaktier förutsätter dessutom att koncernen uppnår vissa finansiella mål för åren 2011, 2012 och 2013.

Enligt årsstämmans beslut kan aktiesparprogrammet maximalt innebära en tilldelning av 674 224 B-aktier i Addnode. Totalt har 303 medarbetare anmält sig till aktiesparprogrammet. Baserat på deltagandet och Addnodes antaganden om bland annat måluppfyllelse beräknas den framtida tilldelningen uppgå till 253 232 B-aktier.

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt aktiesparprogrammet beslutade årsstämman om ändring av bolagsordningen innebärande införande av ett nytt aktieslag, aktier av serie C. Styrelsen bemyndigades att besluta om en riktad nyemission av C-aktier till Nordea Bank AB (publ) samt att besluta om återköp av samma aktier. Vidare beslutade årsstämman att de C-aktier som Addnode återköpt, efter omvandling till B-aktier, skall kunna överlåtas till deltagarna i aktiesparprogrammet. Nyemission och omedelbart återköp av 674 224 C-aktier genomfördes under september 2011.