Reglerade pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämman i Addnode Group Aktiebolag (publ) den 26 april 2018

2018-04-26 Pressmeddelanden

Stockholm den 26 april, 2018

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Behandling av vinst

Årsstämman beslutade att vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras så att 68 461 326 kronor delas ut till aktieägarna, vilket motsvarar en utdelning om 2,25 kronor per aktie, och att resterande tillgängliga vinstmedel om 331 252 336 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse och arvoden

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Jan Andersson, Kristofer Arwin, Johanna Frelin, Staffan Hanstorp, Sigrun Hjelmquist och Thord Wilkne. Staffan Hanstorp omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 380 000 kronor till styrelsens ordförande och med 190 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utsedda av årsstämman. Ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m m) av ledamöter inom deras respektive kompetensområde, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet med 75 000 kronor och med 45 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet. Arvode ska vidare utgå för arbete i ersättningsutskottet med 15 000 kronor per ledamot. Bolaget kommer därtill fortsätta att anlita Staffan Hanstorp på konsultbasis för arbete med koncernens förvärvsmöjligheter, finansieringsfrågor, strategiska partnerskap och övergripande strategiska frågor. Maximalt ska 190 000 kronor per månad kunna utgå för dessa tjänster.

Revisorer

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning. Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Anna Rosendal till ny huvudansvarig revisor.

Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Skälen till att styrelsen ska kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt.

Bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 36 000 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 3 000 000 nya aktier vid full teckning. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag om valberedning. 

Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 21.30 den 26 april 2018.

För mer information, vänligen kontakta: 

Helena Nathhorst, CFO, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 607 63 23, e-post: helena.nathhorst@addnodegroup.com  

Om Addnode Group 

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 500 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.