Reglerade pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

2017-02-07 Pressmeddelanden

STOCKHOLM, 7 FEBRUARI, 2017

Sammanfattning av det fjärde kvartalet, oktober – december 2016
• Nettoomsättningen ökade till 658,7 (614,4) MSEK, en tillväxt med 7 procent.
• EBITA uppgick till 63,4 (69,5) MSEK, en EBITA-marginal på 9,6 (11,3) procent. 
• Rörelseresultatet uppgick till 47,6 (58,0) MSEK, en rörelsemarginal på 7,2 (9,4) procent. 
• Resultatet efter skatt uppgick till 36,8 (45,5) MSEK. 
• Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,21 (1,50) SEK. 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 72,9 (98,0) MSEK.


Sammanfattning av tolvmånadersperioden, januari – december 2016
• Nettoomsättningen ökade till 2 195,0 (1 900,8) MSEK, en tillväxt med 15 procent.
• EBITA ökade till 170,6 (168,0) MSEK, en EBITA-marginal på 7,8 (8,8) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 113,7 (126,0) MSEK, en rörelsemarginal på 5,2 (6,6) procent.
• Resultatet efter skatt uppgick till 82,3 (95,5) MSEK.
• Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,71 (3,18) SEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 157,7 (143,8) MSEK.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet, oktober – december 2016
• Avtal med tågtillverkaren Stadler.
• Johan Andersson ny VD från årsstämman 2017 och Staffan Hanstorp föreslagen till ny styrelseordförande.
• Konsolidering till tre affärsområden.
• Förvärv av resterande aktier i bolaget bakom Kompanion.
• Ytterligare förvärvskreditfacilitet på 200 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Ramavtal med ordervärde 80 MSEK tecknat med Åklagarmyndigheten.
• Addnode Group har flyttas upp från Small Cap till Mid Cap på Nasdaq Stockholm.
• Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie.