Pressmeddelanden

Addnode Group utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B

2018-06-18 Pressmeddelanden

Pressmeddelande 

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. 

Addnode Group utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B

Addnode Group AB (publ) (“Addnode”) eller (“Bolaget”) har anlitat ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission av aktier av serie B om upp till 3 miljoner aktier (“Nyemissionen”) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Om Nyemissionen genomförs kommer den att riktas till svenska och internationella institutionella investerare och genomföras med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 april 2018. Syftet med Nyemissionen är att möjliggöra fortsatta förvärv och tillväxt, förstärka den institutionella ägarbasen och öka likviditeten i Addnodes B-aktie.

Nyemissionen förutsätter bland annat att Addnodes styrelse, efter att bookbuilding-förfarandet avslutats, beslutar att emittera nya aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 26 april 2018. Styrelsen kan välja att avbryta bookbuilding-förfarandet och avstå från att genomföra den riktade Nyemissionen.

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 17.31 den 18 juni 2018.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.
Vi är 1 500 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Addnode i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Addnode har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.