Pressmeddelanden

Addnode Group har genomfört en riktad nyemission om 3 miljoner aktier av serie B

2018-06-19 Pressmeddelanden

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Pressmeddelande 

Addnode Group har genomfört en riktad nyemission om 3 miljoner aktier av serie B

Styrelsen för Addnode Group AB (publ) (“Addnode”) eller (“Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 26 april 2018, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 18 juni 2018, beslutat om en riktad nyemission av 3 miljoner aktier av serie B till ett pris om 86 kronor per aktie (“Nyemissionen”), vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 258 miljoner kronor. Priset per aktie i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Styrelsen konstaterar att efterfrågan i Nyemissionen var god då den kommunicerade volymen om cirka 3 miljoner aktier övertecknades av svenska och internationella institutionella investerare kort efter Nyemissionens tillkännagivande,däribland av Creades, Cliens Kapitalförvaltning och Swedbank Robur.Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett snabbt och effektivt sätt erhålla finansiering för att möjliggöra fortsatta förvärv och tillväxt, förstärka den institutionella ägarbasen och öka likviditeten i Bolagets B-aktie.

Efter registrering av Nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 33 427 256 (fördelat på 987 174 aktier av serie A och 32 440 082 aktier av serie B). Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9,0 procent baserat på det totala antalet aktier i Addnode efter Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som Sole Lead Manager och Bookrunner och Advokatfirman Cederquist som legal rådgivare.

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 8.00 den 19 juni 2018. 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.

Vi är 1 500 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Addnode i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Addnode har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.